BIM технологид суурилсан ногоон барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй загварчлалын аргын судалгаа
1. Introduction
Since the end of the last century, most developed countries
have been deeply exploring green buildings and their applications
and have successively issued some different
evaluation standards based on the reality of various countries,
which has accelerated the development of green
buildings in the world to a great extent [1–3]. With the
continuous development of green building field, BIM
technology has been widely used in western developed
countries. Relevant personnel in other countries have also
conducted relevant in-depth research on BIM theoretical
and technical system and its practical application and made
great progress.

1. Танилцуулга
Өнгөрсөн зууны сүүлчээс ихэнх өндөр хөгжилтэй орнууд
ногоон байгууламж, тэдгээрийн хэрэглээг гүнзгийрүүлэн судалж 
янз бүрийн улс орны бодит байдалд суурилсан үнэлгээний стандартууд,
ногоон хөгжлийг хурдасгасан.
Дэлхийн барилга байгууламжууд [1–3].
ногоон барилгын салбарын тасралтгүй хөгжил, BIM
технологийг барууны орнуудад өргөнөөр ашиглаж байна
. Бусад орны холбогдох ажилтнууд ч бас 
BIM-ийн онолын талаар гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийсэн
болон техникийн систем, түүний практик хэрэглээ болон хийсэн.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ /files/1650248703_625ccbff29757.pdf


Хамтрагч байгууллагууд