Хууль эрх зүйн орчин, норм нормативын баримт бичиг
Барилгын салбарт ашиглагдаж буй норм норматив стандартууд"

 • БНбД 23-01-09 “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт”
 • БНбД 12-01-09 “Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт”
 • БНбД 40-02-2016 “Усан хангамж гадна сүлжээ байгууламж” 
 • БНбД 23-02-09 “Барилгын дулаан хамгаалалт” 
 • БНбД 23-02-08 “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг” 
 • БНбД 23-04-07 “Орон сууц олон нийтийн барилга сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын хангамж”
 • БНбД 41-01-11 “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондицеонер” 
 • БНбД 82-104-12 “Барилгын материалын хог хаягдал, хорогдлын норм”

Стандартууд:

 • MNS BS 8525-152015 “Саарал усны систем”
 • MNS 5043:2016 “4.2МВт хүртэл чадалтай халаалтын зуух”
 •  ISO 14000 олон улсын стандарт “Барилгын материалын экологын үнэлгээ”

Хамтрагч байгууллагууд