БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛД ШИНГЭЭСЭН ЭРЧИМ ХҮЧ БУЮУ НОГООН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ОЙЛГОЛТ
Тогтвортой хөгжлийг сонгох шалтгаан

Даян дэлхийн

•     Дэлхийн дулаарал ба цаг уурын өөрчлөлт

•      Экосистемийн тэнцвэрт байдал алдагдах

 •    Байгалийн нөөцийн хомсдол

Бүс нутаг, улс орны хүрээнд

 •     Нөөцийн хомсдол

•     Хүрээлэн буй орчин ба агаарын бохирдол

•    Үнийн өсөлт

Дэлгэрэнгүй /files/1649909174_62579db627b8a.pdf


Хамтрагч байгууллагууд