Герман-Францын эрчим хүчний форум
Европын эрчим хүч хувиргалтын санхүүжүүлэлт -Зардал-Ашиглалт-Зах зээл

2021.11.18-ны пүрэв гарагт 

Цахим бага хурал

Цахим хурлыг Patrice Goffron, Nathalie Groise болон Geraldine De Bastoin нар хөтөлж, Франц, Герман, Англи хэлнээ орчуулагдана. 

Бүртгэлийг www.bfbew.eu хаягаар хийнэ үү

16:00Бага хурлын нээлт 
16:05-16:40Мэндчилгээ
 • Barbara Pompili, Экологийн өөрчлөлтийн яамны сайд 
 • Andreas Feicht,   Холбооны эдийн засаг, эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичиг
 • Miguel Berger, Гадаад явдлын яамны төрийн нарийн бичиг
16:40-16:45Хөтөлбөрийн танилцуулга  

Sven Roesner, 

Герман-Францын эрчим хүчний шилжилтийн оффисын удирдлага

16:45-19:30Эрчим хүчний хувиргалтын урт хугацааны зардал, ба ашиглалт 
16:45-17:10Цар тахал эхэлсэн жил: Европын холбооны эрчим хүч, цаг уурын бодлогын өнөөгийн байдал

Dr. Fatih Birol

Олон улсын эрчим хүчний агентлагийн дэд захирал 

17:10-17:35Эрчим хүч хувиргахад шаардагдах урт хугацааны зардал

Anna Creti, 

Парисын Dauphine их сургуулийн Цаг уурын өөрчлөлтийн эдийн засгийн тэнхимийн ерөнхий захирал 

17:35-18:00Хувиргасан эрчим хүчний урт хугацааны ашиглалт 

Dr. Felix Matthes, 

OEKO институтийн Эрчим хүч-цаг уурын бодлогын судалгаа, шинжилгээний зохицуулагч 

18:00-18:30Завсарлага
18:30-19:30

Panel: Эрчим хүч хувиргалт ба Европын ногоон хэлэлцээр нь эдийн засаг, уур амьсгалыг хамгааллын тэргүүлэгчээр. Аль арга зам нь зөв зорилгод чиглүүлэх вэ?

 • Barbara Pompili, Экологийн өөрчлөлтийн яамны сайд
 • Andreas Feicht, Холбооны эричм хүч, эдийн засгийн яамны төрийн нарийн бичиг
 • Kardi Simson, 

Европын комисс, эрчим хүчний комиссар 

19:30-19:45Завсарлага 
19:45-20:45

Иргэний нийгмийн залуу төлөөлөгчид болон Европын парламент хоорондын ярилцлага

                                Европын цаг уур, эрчим хүчний 2030 болон 2050 оны өндөржүүлсэн зорилтыг нийгмийн хариуцлагыг татах замаар хэрхэн гүйцэлдүүлэх вэ?

 

 • Camelle Etienne, 

“On est pret” хөдөлгөөний гишүүн оюутан

 • Sebastian Griemme, 

“Friday for future” хөдөлгөөний гишүүн оюутан

 • Henrike Hahn, 

Европын парламентын гишүүн, Үйлдвэр, эрчим хүч, судалгааны холбооны (ITRE) гишүүн 

 • Pascal Kanfin, 

Европын парламентын гишүүн, Хүнсний аюулгүй байдал, олон нийтийн эрүүл мэнд, байгаль орчны асуудал хариуцсан холбооны тэргүүн

 

20:45-21:00Завсарлага
21:00-24:15Европын эрчим хүчний систем ирээдүйд – Зах зээл, эрх зүйн орчин, санхүүжилт 
21:00-21:25Эрчим хүчний шилжилтийн вектор болох сэргээгдэх цахилгаан 

Dana Marie Perkins, 

Bloomberg NEF-н Европ, дундад Ази, Африкийн орнуудыг хариуцсан дарга

21:25-21:50Хувиргасан эрчим хүчний зах зээл – Цаг уурын хамгааллын үр ашигтай шийдэл

Dr. Pr. Vironika Grimm,  

Erlangen- Nuernberg дэх Friedrich Alexander их сургуулийн эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч

21:50-22:15Эрчим хүчний системийн уян хатан байдал – түүний зохицуулалтын шинэ боломж ба зах зээл

Jean Michel Glachant, 

Florent School of Regulation захирал 

22:15-22:45Завсарлага
22:45 - 23:00Keynote: Хилийн 00 зардал системийн тусламжтай төслийн санхүүжилт  үүсгэх 

Pr, Dr, Ing Kurt Roehrig, 

Frauenhof дахь Эрчим хүчний эдийн засаг болон эрчим хүчний системийн техник институтийн үйл ажиллагаа хариуцсан дарга

23:00 – 24:00Panel: Цахилгаан, секторын холболт ба устөрөгч – Эрчим хүчний хувиргалтад зохицуулалтын аль түвшин нь хэрэгтэй вэ? 
 • Andreas Opfermann, 

Linde дэх Clean Energy -н орлогч дэд ерөнхийлөгч 

 • Yvonne Groesch, 

Холбооны сүлжээний агентлаг, эрчим хүчний зохицуулалтын дэд хэлтсийн дарга

 • Jerome Deflesselles, 

Europe Sociate Gnerele -н сэргээгдэх эрчим хүчний захирал

 • Helle Kristofferen, 

Бизнэс ухаан, стратегийн захирал

 

 

24:00 – 00:15Дүгнэлт, Үр дүн Laurence Tubiana, Европын цаг уурын сангийн тэргүүн 
00:15Бага хурлын хаалт 

Хамтрагч байгууллагууд