БАРИЛГЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БНбД 12-01-09
 БАРИЛГЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БНбД 12-01-09

 

1. Удиртгал

              Энэхүү барилгын норм ба дүрэмд "Барилгын  тухай" болон  "Хот байгуулалтын тухай" Монгол Улсын хууль тогтоомж түүнчлэн барилгын үйлдвэрлэлийн үеийн зохион байгуулалттай  холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн заалтыг үндэслэл болгосон бөгөөд захиалагч ба барилга угсралтын байгууллагын үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хариуцлагын тогтолцоог тодорхой болгосноор барилга байгууламжийн чанарын тогтолцоог өндөр төвшинд  хүргэх  зорилтыг хэрэгжүүлэхэд  чиглэгдсэн  заалт болон норм ба дүрмийн шаардлагуудыг тусгасан болно.

             Барилгын норм ба дүрэм нь зөвлөмжийн чанартай хэрэглэгдэх бөгөөд "Барилгын тухай", "Хот байгуулалтын тухай" хууль зэрэг бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу барилга байгууламжийг гэрээлэн барихад норм ба дүрмийн шаардлага нь заавал биелүүлэх чанартай байна.

2. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

      Норм ба дүрмийг барилгын захиалагч, хөрөнгө оруулагч, зураг төслийн байгууллага, гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч, ашиглагч нь барилга байгууламжийн зураг төслийг төлөвлөхөөс ашиглалтад оруулах хүртэл бүхий л хугацаанд мөрдөнө.

Барилга байгууламжийг  шинээр  барих,  ашиглагдаж  байгаа барилга байгууламжид өргөтгөл, шинэчлэлт, засвар үйлчилгээ хийх үеийн үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг энэхүү норм ба дүрмээр тогтооно.

            Иж бүрэн цогцолбор барилга объект барих үед барилгын зохион байгуулалтын төсөл  (ЗБТ), тухайлсан буюу нэг объектийг барих үед ажил гүйцэтгэх төсөл (АГТ),  даацын  бүтээцийг  гүйцэтгэх зэрэг нарийн түвэгтэй  ажилд технологийн картыг   (ТК) боловсруулж ажиллана.

            Харин барилгын гүйцэтгэгч байгууллага үйлдвэрлэлийнхээ үйл ажиллагааг иж бүрэн зохион байгуулах зорилгоор үйлдвэрлэл зохион байгуулалтын төсөл (ҮЗБТ) боловсруулж түүнийг мөрдлөг болгож ажиллана. Ажил гүйцэтгэх төслийг боловсруулахад технологийн карт болон хөдөлмөрийн процессын картыг (ХПК) ашиглавал зохино.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ  /files/1656055132_62b5655cb61b2.pdf


Хамтрагч байгууллагууд