Монгол Улсын ногоон эрчим хүчний систем, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн хөгжил
Монгол Улсын ногоон эрчим хүчний систем, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн хөгжил
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институтийн Монгол Улсын эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлсэн онцлох үйл ажиллагаа, хөтөлбөрийн үр дүнгийн хураангуй

 1.   Ногоон эрчим хүчний системд шилжих урт хугацааны стратегийг тодорхойлох нь 
  2.Эрчим хүчний үр ашгийн бодлогын орчинг дэмжих нь 
   3. Улаанбаатар хот болон хоёрдогч хотуудын (аймгийн төвүүд) дулаан хангамжийн систем алтернатив системийг ашиглах талаар судлах нь 
  4. Улаанбаатар хотын захын хорооллын улсын сургуулиудын бага нүүрстөрөгчийн халаалтын шийдэл 
  5. Нийтийн ногоон дэд бүтцийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь 
  6. Эрчим хүчний үр ашиг, ESCO зах зээлийн хөгжлийг хурдасгах нь 
  7. Үндэсний ногоон санхүүгийн механизмын хөгжүүлэлт 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 


Хамтрагч байгууллагууд