УС ХАНГАМЖ БА ГАДНА СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАМЖ БНбД 40-02-16
УС ХАНГАМЖ ГАДНА СҮЛЖЭЭ БА БАЙГУУЛАМЖ 

  1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ
  2. 1,1  Энэхүү норм, дүрмийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ,хот суурин ба аливаа обьектын ус хангамжийн гадна системийг шинээр барих ,өргөтгөх ,шинэчлэх зураг төсөл зохиоход заавал мөрдөнө. 

Дэлгэрэнгүй  /files/1649913724_6257af7cd1052.pdf


Хамтрагч байгууллагууд