Барилгын хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтыг хэмжих ,тайлагнах, нотлох
Дэлхийн дулааралд нөлөөлж байгаа олон хүчин зүйлийн дотроос хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас агаар мандал дахь “Хүлэмжийн хий”- н агууламж улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа нь  хамгийн их нөлөөтэй болохыг эрдэмтэд тогтоосон байдаг. 

Иймд дэлхийн дулаарлыг сааруулах ,тодорхой хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байхын тулд агаарт ялгаруулж байгаа хүлэмжийн хийг багасгах хэрэгтэй гэж үздэг. 

Дэлгэрэнгүй /files/1649838550_625689d6ec423.pdf


Хамтрагч байгууллагууд